Beata Szydło o zadłużeniu Polski

23.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z informacji dostępnych na stronie internetowej spółki Polskie LNG S.A., która zajmuje się budową gazoportu w Świnoujściu wynika, że zgodnie z pierwotnym harmonogramem prac przyjętym 12 maja 2009 r. zakładano uruchomienie terminalu LNG na przełomie 2013/2014 roku.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.