Beata Szydło w TVP1 o szkolnych gabinetach stomatologicznych

05.11.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Nie udało nam się dotrzeć do danych liczbowych mówiących o liczbie dzieci objętych opieką stomatologiczną.  Aby przystąpić do programu profilaktyki próchnicy, realizowanego przez Starostwo Powiatowe w Myślenicach m. in. w gminie Pcim, wystarczy, aby rodzic pisemnie wyraził zgodę na udział jego dziecka w programie. Dostęp do niego mają wszystkie dzieci w gminie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.