Beata Szydło w TVP1 o szkolnych gabinetach stomatologicznych

05.11.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wypowiedź można uznać za prawdziwą, gdyż budżet gminy Pcim na rok 2015 w pozycji Lecznictwo stomatologiczne zakłada na wydatki jednostek budżetowych (tj. m.in. szkół – przyp. red) 152 tys. złotych. Program profilaktyki próchnicy powiatu myślenickiego obejmuje jedną szkołę w gminie Pcim, skąd można wnioskować, że są to koszty przeznaczone na utrzymanie jednego szkolnego gabinetu stomatologicznego.

Sawiązując do ww. programu, serwis infodent24.pl podaje, że roczne koszty utrzymania gabinetu stomatologicznego to 200 tys. zł. Natomiast według Anny Markowicz, dyrektor Miejskiego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Urzędzie Miasta Podkowa Leśna, utrzymanie gabinetu stomatologicznego w szkole (bez uwzględnienia wynagrodzeń dla pracowników) wiąże się z rocznym wydatkiem ok. 16 tys zł. (ok. 10 tys. zł na przegląd sprzętu, sterylizacja i wywóz nieczystości, a ok. 6 tys. zł na zakup materiałów medycznych).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.