Adam Bielan o gazoporcie w Świnoujściu

03.02.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją na stronie spółki Polskie LNG odpowiedzialnej za budowę i eksploatację gazoportu w Świnoujściu, jest on w stanie początkowo odbierać 5 mld m3 gazu ziemnego rocznie, przy czym istnieje możliwość zwiększenia zdolności wysyłkowej do 7,5 mld m3.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.