Bezrobocie wśród kobiet w Łodzi

18.05.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Według stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku stopa bezrobocia w Łodzi wynosiła 8,7%. W rejestrach bezrobotnych pozostawało 15 034 kobiet, tj. 52,5% ogółu za rejestrowanych osób bezrobotnych. Na koniec roku 2013 stopa bezrobocia w Łodzi wynosiła 12,3%. Liczba bezrobotnych kobiet  to 19 933, co stanowi  47,3%.

Na podstawie powyższych danych zauważyć można ogólny wzrost stopy bezrobocia, jednak jeżeli chodzi o udział kobiet w  całkowitej liczbie osób bezrobotnych widoczny jest niewielki spadek, pomiędzy rokiem 2007, a 2013.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.