Blog Tomasza Leśniaka- Kraków Przeciw Igrzyskom

23.10.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Według informacji  podawanych przez WHO częstość występowania nadwagi i otyłości na świecie potroiła się od lat 80. Ciężko jednak odnieść te dane do populacji dzieci i młodzieży w Polsce. Na chwilę obecną brak jest konkretnych ogólnodostępnych badań, które pokazywałyby trend częstości nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży. W prawdzie różne badania naukowe (na przykład te cytowane przez M. Mikosia i in. w pracy poglądowej “Nadwaga i otyłość u dzieci i młodzieży”) mówią o wzroście częstości występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży w naszym kraju, jednak wyniki tych badań są bardzo trudne do porównania ze względu na różną metodologię oraz różnie wybrane grupy kontrolne.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.