Blog Tomasza Leśniaka- Kraków Przeciw Igrzyskom

23.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W krakowskich szkołach samorządowych zatrudnionych jest 12 543 nauczycieli. W wyniku restrukturyzacji pracę straci około 250 osób – to stanowi zaledwie 2% stanu zatrudnienia. W przypadku pracowników administracji i obsługi samorządowa edukacja zatrudnia 5421 osób, w wyniku restrukturyzacji pracę może straci 600 osób – to ok. 11 % zatrudnionych. 300 pracowników kuchni prawdopodobnie ponownie zostanie zatrudnionych. Trwają szkolenia dla pracowników kuchni w celu przygotowania ich do prowadzenia kuchni.

 

Żrodło:

http://krakow.pl/aktualnosci/12676,34,komunikat,onyks_dla_nauczycieli_i_pracownikow_szkol.html

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.