Blog Tomasza Leśniaka- Kraków Przeciw Igrzyskom

23.10.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

W publicznych przedszkolach i punktach przedszkolnych niesamorządowych przygotowano 1 272 miejsc, a w niepublicznych – 7 769 i 106 miejsc w oddziałach przedszkolnych przy niepublicznych szkołach podstawowych. W sumie 9147 dodatkowych miejsc, co stanowi 33,3% wszystkich miejsc przygotowanych dla dzieci w wieku przedszkolnym (razem 27 480). Brak danych na temat tego, ilu rodziców skorzystało w sumie z oferty niesamorządowej.

http://www.mmkrakow.pl/474354/rekrutacja-do-przedszkoli-w-krakowie-bledy-na-wnioskach-i-nowe-kryteria

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.