Borys Budka na posiedzeniu Sejmu

14.04.2016

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Art 19 ust.1 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, o którym mówi Borys Budka znajduje się w pierwotnej wersji ustawy z 25 czerwca 2015 r. i brzmi “1. Prawo zgłaszania kandydata na sędziego Trybunału przysługuje Prezydium Sejmu oraz grupie co najmniej 50 posłów”.

ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o TK artykuł ten został usunięty.

Trybunał Konstytucyjny w dniu 9 marca 2016 r. orzekł o niezgodności ustawy z dnia 22 grudnia z Konstytucją RP.

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości, jak i Zbigniew Ziobro wypowiadali się na temat zgłoszenia 5 sędziów Trybunału Konstytucyjnego pod koniec poprzedniej kadencji Sejmu i uznawali ten wybór za nieważny ze względu na niezgłoszenie kandydata przez grupę posłów wspólnie z Prezydium Sejmu.

Zbigniew Ziobro 8 grudnia 2015 roku w programie “Tak jest” na antenie TVN24 stwierdził, że:

“Regulamin Sejmu mówił i mówi nadal, że aby zgłosić kandydata [na sędziego TK] do Sejmu może to zrobić Prezydium Sejmu albo co najmniej 50 posłów. Poprzednia ustawa w 1997 roku uchwalona mówiła, że zgłasza tych sędziów co najmniej 50 posłów Sejmu lub Prezydium Sejmu. A teraz obowiązująca ustawa mówi, że zgłasza tych sędziów Prezydium Sejmu oraz 50 posłów. Tu jest problem związany z zastosowaniem prawa, bo nasi eksperci w czasie prac nad tą ustawą odkryli, że Ci sędziowie na gruncie tej ustawy, która została w tym zakresie uznana za zgodną z Konstytucją nie prawidłowo ją zastosowali w praktyce, czyli nie zgłosili tych kandydatów na sędziów w ten sposób jak mówi ta ustawa czyli przez Prezydium Sejmu oraz 50 posłów, a zgłosiło tylko Prezydium Sejmu. W związku z tym cały proces dalszego procedowania nad wyborem tych 5 sędziów poprzedniej kadencji nie mógł być skuteczny, bo nieprawidłowo został zgłoszony”.

Przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości nie uznają wyroku z 9 marca 2016 r. za wiążący, a więc uważają, że ustawa z 22 grudnia nadal obowiązuje. Z tej perspektywy należałoby uznać, że przepisu o zgłoszeniu kandydata wspólnie poprzez Prezydium Sejmu oraz grupę posłów nie ma i należy procedować zgodnie z Regulaminem Sejmu.

Z perspektywy Borysa Budki, który uznaje wyrok Trybunału Konstytucyjnego i uważa, że ustawa z 22 grudnia nie obowiązuje, a więc art.19 ust. 1 znajduje się w ww. ustawie należałoby stwierdzić, że rzeczywiście zgłoszenie prof. Zbigniewa Jędrzejewskiego stoi w sprzeczności z tym co PiS mówił o danym artykule.

Z racji różnych zdań i opinii w tym sporze, wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.