Borys Budka o zmianach w płacy minimalnej

25.03.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, w 2002 roku minimalna miesięczna pensja wynosiła 760 zł. Od 1 stycznia 2015 r. kwota ta wynosiła 1750 złObecnie, od Nowego Roku jest to 1850 zł. W badanym okresie wzrost nastąpił o ok. 130%. Wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.