Bronisław Komorowski w Gość Radia ZET o warunkach umowy przystąpienia do UE

31.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

W samym Sejmie nie odbyło się żadne głosowanie dotyczące stricte kwestii wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. 7 kwietnia 1994 roku informacja rządu na temat planowanego złożenia wniosku o członkostwo w Unii została jednomyślnie przyjęta przez Sejm, natomiast 17 kwietnia 2003 roku Sejm podjął uchwałę o wyrażeniu zgody na ratyfikację traktatu akcesyjnego na drodze wiążącego ogólnokrajowego referendum w czerwcu 2003 r. W prowadzonej przez siebie kampanii przedreferendalnej Prawo i Sprawiedliwość jednoznacznie zachęcało do głosowania za wejściem polski do UE.

Jeśli natomiast chodzi o nastawienie elektoratu, to według raportów TNS OBOP (czerwiec 2003) i CBOS (marzeckwiecień 2003) zdecydowana większość osób identyfikujących się jako wyborcy PiS wyrażała swoje poparcie dla integracji z Unią Europejską i zamiar głosowania w zbliżającym się referendum za wstąpieniem do niej.

Artykuł 4 Aktu dotyczącego warunków przystąpienia oraz dostosowań, dołączonego do Traktatu o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej stwierdza, że Polska i pozostałe dziewięć państw wraz ze wstąpieniem do Unii Europejskiej będą uczestniczyć w unii gospodarczej i walutowej jako państwa członkowskie objęte derogacją. Oznacza to, iż są one wyłączone z unii walutowej na zasadach określonych w artykułach 139-144 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) do czasu spełnienia przez nie kryteriów konwergencji, czyli warunków niezbędnych do przyjęcia przez państwo waluty euro.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.