Bronisław Komorowski w Gość Radia ZET o głosowaniu w sprawie WSI

31.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Bronisław Komorowski jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V kadencji i jedyny członek Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, zagłosował przeciw projektowi ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, który doprowadził do likwidacji Wojskowych Służb Informacyjnych.

Podobnie jak obecny Prezydent RP, zagłosowało wówczas także 47 innych posłów. Jeden członek KP LPR (Piotr Ślusarczyk) oraz 46 przedstawicieli KP SLD.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.