Bronisław Komorowski w Gość Radia ZET o SKOK-ach

31.03.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Rzeczywiście, senator Grzegorz Bierecki w latach 1992-2012 był prezesem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (SKOK), więc można go uznać za osobę związaną z działaniem SKOK. Informacje na temat podejrzeń dot. jego osoby opublikowało „Wprost”, a sprawa została skierowana do odpowiednich służb.

Jednak z powodu braku oficjalnych zarzutów wypowiedź Bronisława Komorowskiego należy uznać za nieweryfikowalną i oczekiwać na rozwój sprawy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.