Bronisław Komorowski w Gość Radia ZET o euro

31.03.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Spośród wszystkich 13 państw Unii, które dołączyły od roku 2004, poza strefą euro wciąż pozostaje 6 – Polska, Czechy, Węgry, Bułgaria, Rumunia oraz Chorwacja. Granice 5  z tych krajów (oprócz Czech) stanowią też wschodnią granicę UE.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.