Bronisław Komorowski w RMF FM o emeryturze częściowej

11.05.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

14 kwietnia zaraz po wywiadzie wysłaliśmy do kancelarii prezydenta wiadomość z uwagi na weryfikację wypowiedzi, ponieważ nie odnaleźliśmy w ustawach dotyczących emerytur na stronach sejmowych żadnego wniosku od Prezydenta RP.

Odpowiedź od Biura Prasowego otrzymaliśmy 4 maja i stawia ona wypowiedź Bronisława Komorowskiego w dwojakim świetle. Z udzielonych nam informacji wynika, że „wprowadzenie tzw.emerytury częściowej było jedną z rekomendacji sformułowanych w wyniku zorganizowanej w Kancelarii Prezydenta RP, w ramach Forum Debaty Publicznej, debaty pt. „Jak zapewnić godziwe dochody na starość dla przyszłych pokoleń”.

O takim rozwiązaniu, jako swoistym kompromisie łączącym podwyższenie wieku emerytalnego z możliwością stopniowego przechodzenia na emeryturę, wielokrotnie mówiła również Irena Wóycicka – Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP. W momencie podjęcia przez rząd prac nad podwyższeniem i zrównaniem wieku emerytalnego, Kancelaria Prezydenta RP zwróciła się do przedstawicieli rządu z propozycją uwzględnienia w przygotowywanej reformie emerytur częściowych. Nie występowała jednak w tej sprawie z żadnym oficjalnym wnioskiem.”

Wypowiedź uznajemy więc za manipulację, ponieważ propozycja, a wniosek to według nas dwie zupełnie różne sprawy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.