Bronisław Komorowski o dotacjach dla rolników

06.04.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Z danych  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wynika, że od 2004 do połowy 2014 roku, polscy rolnicy, przedsiębiorcy i inni beneficjenci otrzymali, za pośrednictwem Agencji, blisko 200 mld zł w ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.