Cezary Tomczyk w „Dziś wieczorem” TVP Info

11.08.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 104 Kodeksu Wyborczego kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu ogłoszenia wyborów przez właściwy organ – w tym przypadku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 194 Kodeksu Wyborczego).

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone dnia 17 lipca 2015 roku.

Ustawa o leczeniu niepłodności została uchwalona przez Sejm dnia 25 czerwca 2015 roku. Senat przyjął ją bez poprawek w dniu 10 lipca 2015 roku.

Oznacza to, że tzw. ustawa o in vitro została uchwalona przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. Wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.