Cezary Tomczyk w „Dziś wieczorem” TVP Info

11.08.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Pod koniec października 2009 roku ogłoszona została ustawa o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1375), która weszła w życie z dniem 31 marca 2010 roku. Dzięki niej, na czele prokuratury staje Prokurator Generalny, powoływany przez Prezydenta RP na 6-letnią kadencję, wybrany spośród dwóch bezpartyjnych kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową Radę Prokuratury. Do czasu wejścia w życie tej ustawy zwierzchnikiem prokuratury był Minister Sprawiedliwości.

Do uchwalenia ustawy i wprowadzenia jej w życie doszło w trakcie rządów Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, dlatego wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.