Cezary Tomczyk w „Dziś wieczorem” TVP Info

11.08.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z odpowiedzią jaką otrzymaliśmy w dniu 17.08.2015 r. od Kancelarii Prezesa Rady Ministrów na wniosek o dostęp do informacji publicznej, urząd zawarł w dniu 02.04.2015 r. umowę o świadczenie usług z zakresu przewozu z Centrum Usług Wspólnych – jednostką budżetową odpowiedzialną za sprawną obsługę KPRM m.in. w  zakresie zapewnienia obsługi transportowej.

Jak stanowi wstęp przed zasadniczą treścią umowy:

Strony zawierając niniejszą umowę mają na względzie, że:

– zasadniczym celem istnienia CUW jest realizacja zadań publicznych na potrzeby KPRM oraz wykonywanie zadań centralnego zamawiającego,

– CUW jest podmiotem podległym KPRM i z tego tytułu KPRM zlecając usługi CUW nie stosuje przepisów o zamówieniach publicznych,

– umowa po okresie jej obowiązywania będzie podlegała przedłużeniu z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń ze współpracy stron„.

W umowie ustalona jest zryczałtowana opłata za świadczoną usługę:

Za świadczenie przewozu CUW otrzymywać będzie miesięczny ryczałt w wysokości 270.000 tysięcy zł brutto (słownie: dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych)„.

W związku z tym wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

Poniżej przedstawiamy otrzymaną umowę i aneks:

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.