Czas czytania: około min.

Co trzeba zrobić, aby wejść do strefy euro?

09.03.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Adrian Grycuk / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/deed.en / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Uzasadnienie

Warunki wstąpienia do strefy euro zostały określone w Traktacie o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( rozdział 5). Istnieje 5 zasad konwergencji, które państwo powinno spełnić, ażeby przystąpić do strefy euro ( po późniejszym również głosowaniu w UE państw, które już w strefie euro są, patrz. Traktat):

  1. Fiskalne Kryterium Konwergencji, co oznacza, że państwo, które chce przystąpić do strefu euro nie może być objęte procedurą nadmiernego deficytu
  2. Kryterium Stabilności Cen, co oznacza, że stopa inflacji ( za rok poprzedni) nie może być większa niż 1,5 punktów % inflacji trzech państw członkowski UE, w których ceny są najbardziej stabilne spośród wszystkich państw członkowskich
  3. Kryterium Stóp Procentowych, co oznacza, że  średnia nominalna długoterminowa stopa procentowa nie może przekraczać o więcej niż o 2 punkty procentowe średniej z analogicznych stóp procentowych w trzech państwach członkowskich o najbardziej stabilnych cenach ( badania również dotyczące roku poprzedniego)
  4. Kryterium Kursu Walutowego, wymagające uczestnictwa krajowej waluty w Europejskim Mechanizmie Kursowym (ERM II) przez co najmniej przez 2 lata
  5. Kryterium Konwergencji prawnej, Dotyczy ona głównie zgodności celów krajowych banków centralnych z celami Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC), niezależności krajowych banków centralnych, integracji krajowych banków centralnych z ESBC i Eurosystemem czy też jednolitej pisowni euro

Istnieją również pewne kryteria, które dotyczą tylko poszczególnych państw. Tak np. Polska przed wprowadzeniem euro musi  dostosować pewne aspekty,, w szczególności prawne (wprowadzone przez m.in. dwupak, Traktat o stabilności, koordynacji i zarządzaniu w Unii Gospodarczej i Walutowej).

Sama strefa ERM II dotyczy przystąpienia do Europejskiego Mechanizmu Kursowego (ERM II). Gdy państwo zainteresowane przyjęciem wspólnej waluty decyduje się o przyłączeniu się do systemu – Komitet ERM II ustala wartość referencyjną kursu waluty tego państwa do Euro. Konieczne jest wtedy wykazanie się co najmniej dwuletnim okresem stabilności kursu waluty względem euro bez możliwości dewaluacji tego kursu (dopuszczalne marże wahań wynoszą +/- 15%). Polska na ten moment nie zdecydowałą się jeszcze na przystąpienie do ERM II.

Zgodnie z “Raportem o konwergencji” Europejskiego Banku Centralnego Polska nie spełniała części kryteriów konwergencji a te spełniane miały negatywną prognozę.

W kwietniu 2016 r. średnia 12-miesięczna stopa inflacji HICP w Polsce wynosiła -0,5%. Obecna projekcja inflacji stworzona przez Narodowy Bank Polski przewiduje inflację na poziomie 1,3 w 2017 roku oraz 1,5 w 2018, czyli byłaby wyraźnie wyższa od wartości referencyjnej dla kryterium stabilności cen, wynoszącej 0,7%.

Dług publiczny znajdował się poniżej 60% – ale w swojej prognozie gospodarczej z wiosny 2016 r. Komisja Europejska wskazała na ryzyko znacznego odchylenia od ścieżki dostosowania.

W okresie referencyjnym od 19 maja 2014 r. do 18 maja 2016 r. kurs Złotego wykazywał się dość znaczną zmiennością. 18 maja 2016 r. wynosił 4,3885, czyli był o 5,0% słabszy niż średni kurs z maja 2014 r

W okresie referencyjnym – od maja 2015 r. do kwietnia 2016 r. – średnia długoterminowa stopa procentowa w Polsce wyniosła 2,9%, czyli była niższa od wartości referencyjnej, wynoszącej 4,0%.

Ponadto polskie prawo nie spełnia wszystkich wymagań dotyczących niezależności banku centralnego, poufności, zakazu finansowania sektora publicznego przez bank centralny oraz integracji prawnej z Eurosystemem. Jako państwo członkowskie UE objęte derogacją Polska musi w całości spełnić wymagania dostosowawcze określone w art. 131 Traktatu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub