Członkowie rządu Mateusza Morawieckiego podczas 58. posiedzenia Sejmu

19.02.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według ostatnich danych Służby Więziennej, obecnie (stan na 16 lutego 2018 r.) w zakładach karnych i aresztach śledczych przebywa w sumie 75 027 osób, z czego 7377 osób to tymczasowo aresztowani.

Share The Facts
Patryk Jaki
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości


Kara pozbawienia wolności w systemie stacjonarnym obecnie w Polsce jest wykonywana wobec ok. 75 tys. osób.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.