Paulina Hennig-Kloska o podatku bankowym

28.11.2018

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów, wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych w 2017 roku wyniosły 4,3 miliarda złotych, co jest dopuszczalnym zaokrągleniem zaokrągleniem w kontekście wypowiedzi Pauliny Hennig-Kloski.

Wypowiedź dotyczyła podatku od niektórych instytucji finansowych, który został wprowadzony przez Ustawę z 15 stycznia 2016 roku, która weszła w życie 1 lutego 2016 roku.

Podatkiem objęte są banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, krajowe zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz zakłady pożyczkowe.

Według informacji Ministerstwa Finansów dotyczącej wpływów budżetowych, wpływy z podatku od niektórych instytucji finansowych wyniosły 3 506 810 000 złotych w 2016 roku i 4 341 221 000 złotych w roku 2017.

Identyczne dane zostały przedstawione w raporcie Najwyższej Izby Kontroli o poborze podatku od instytucji finansowych.

Ponieważ w pierwszym pełnym roku obowiązywania ustawy, w 2017 r., wpływy budżetowe z tytułu podatku bankowego wyniosły w zaokrągleniu 4,5 mld złotych, wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Paulina Hennig-Kloska
Posłanka Nowoczesnej

 

Z tytułu wprowadzenia podatku bankowego do budżetu państwa wpada o 4,5 mld zł dodatkowych pieniędzy.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.