Strona główna Wypowiedzi Czy wielu Polaków chciałoby mieć co najmniej trójkę dzieci?

Czy wielu Polaków chciałoby mieć co najmniej trójkę dzieci?

Czy wielu Polaków chciałoby mieć co najmniej trójkę dzieci?

Mateusz Morawiecki

Cieszę się bardzo, kiedy czytam te dane, że ok. 40 proc. Polaków chce mieć trójkę lub więcej dzieci. 98 proc. Polaków w ogóle chce mieć dzieci. To jest bardzo dużo.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Konferencja prasowa, 17.06.2021

  • Według raportu opublikowanego w 2019 roku przez Centrum Badania Opinii Społecznej aż 94 proc. Polaków deklaruje chęć posiadania przynajmniej jednego dziecka. Tylko 2 proc. osób w ogóle nie chciałoby mieć dzieci, pozostałe osoby stwierdziły, że „Trudno powiedzieć”.
  • Ponadto łącznie 39 proc. respondentów odpowiedziało, że chciałoby mieć trójkę lub nawet więcej dzieci.
  • Na tej podstawie oceniamy wypowiedź Mateusza Morawieckiego jako prawdziwą.
  • Najpopularniejszym modelem rodziny preferowanym przez Polaków pozostaje posiadanie dwójki dzieci, choć coraz większą popularność zyskuje też model rodziny wielopokoleniowej (dziadkowie, rodzice, dzieci).

Kontekst wypowiedzi

Podczas konferencji prasowej 17 czerwca rząd ogłosił plan poprawy sytuacji demograficznej, którego celem jest wyjście kraju z pułapki niskiej dzietności. Program zatytułowany jako Strategia Demograficzna 2040 zaprezentowany został między innymi przez Mateusza Morawieckiego oraz minister Marlenę Maląg. Premier przedstawiając potrzebę programu wspierającego podejście pronatalistyczne, odwołał się do raportu Centrum Badania Opinii Społecznej sprzed 2 lat, poświęconego zagadnieniom preferowanego i realizowanego modelu życia rodzinnego. Zdaniem premiera Morawieckiego 98 proc. Polaków chce mieć dzieci, a około 40 proc. ankietowanych chce mieć ich przynajmniej trójkę.

Czy większość Polaków chciałaby mieć dzieci?

W kwietniu 2019 opublikowany został raport z badania przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej zatytułowany: „Preferowane i realizowane modele życia rodzinnego”. Dwa, szczególnie interesujące nas pytania, które zadano ankietowanym, to: „Niezależnie od tego, jaki jest Pana(i) stan cywilny, w jakim jest Pan(i) wieku, a także czy ma Pan(i) dzieci czy też nie, proszę powiedzieć – ile dzieci chciał(a)by Pan(i) mieć w swoim życiu?” oraz „A ile dzieci faktycznie Pan(i) ma?”.

Według wspomnianego raportu 2 proc. ankietowanych w ogóle nie chce mieć dzieci, zaś 4 proc. udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Oznacza to, że 94 proc. ankietowanych chce mieć przynajmniej jedno dziecko. Premier wspomniał o 98 proc. osób, więc najprawdopodobniej zaliczył do grona chętnych do posiadania dzieci osoby, które się wahają. Z uwagi na niski odsetek tych odpowiedzi, a co za tym idzie zbliżony wynik do tego podanego przez Morawieckiego, ta część może zostać uznana za prawdziwą.

Ile dzieci chcieliby mieć Polacy?

Wyniki ankiety, poza odpowiedzią na pytanie o chęć posiadania dzieci, zawierają odpowiedź także na pytanie o liczbę dzieci, którą respondenci chcieliby mieć (niezależnie od ich wieku, stanu cywilnego czy już posiadanej liczby potomków). Wyniki wskazują, że 6 proc. badanych chce mieć jedno dziecko, 47 proc. – dwoje, 28 proc.– troje dzieci, zaś 7 proc. – czworo. Ponadto 4 proc. respondentów zadeklarowało chęć posiadania pięciorga lub więcej dzieci. Warto dodać, że 2 proc. ankietowanych odpowiedziało „tyle, ile się zdarzy”.

Po zsumowaniu widać, że trójkę lub więcej dzieci chce mieć 39 proc. ankietowanych. Bliskość wyniku do podanego przez premiera odsetka 40 proc. pozwala również tę część wypowiedzi uznać za prawdziwą. W związku z tym całe stwierdzenie Mateusza Morawieckiego uznaliśmy za prawdziwe, ponieważ znajduje ono potwierdzenie w danych dostarczonych przez CBOS.

Potrzeby prokreacyjne Polaków

Warto dodać, że w analizowanym przez nas badaniu przedstawiono także porównanie wymarzonej liczby dzieci do tej już posiadanej. Ta statystyka pokazuje, że najczęściej badani posiadali dwoje dzieci (35 proc.) oraz nie posiadali żadnego dziecka (23 proc.). Troje lub więcej dzieci miało 22 proc. ankietowanych.

Dzieci Polaków

Dodatkową zaletą raportu jest zestawienie preferencji Polaków, dotyczących liczby dzieci, którą ankietowani chcieliby mieć w zależności od liczby dzieci już posiadanych. Tę część można podsumować stwierdzeniem, że marzeniem jest posiadanie dwójki dzieci, chyba że osoba badana ma więcej dzieci, wtedy najchętniej miałaby tyle dzieci, ile aktualnie ma. Ponad 50 proc. z grupy, która zadeklarowała brak dzieci lub jedno dziecko, chce mieć w przyszłości dwoje. Tylko 8 proc. spośród osób zadeklarowanych jako nieposiadających dziecka chce ten stan utrzymać.

Dzieci Polaków 2

Chęć posiadania dzieci na przestrzeni lat

Raport CBOS daje także możliwość prześledzenia zmiany trendów deklarowanej chęci posiadanej liczby dzieci na przestrzeni lat. W poniższej tabelce przedstawione zostały odpowiedzi z wybranych lat z przedziału 1996-2019. Dane te nie wskazują na bardzo silną zmianę w trendach. W obecnym stuleciu brak chęci posiadania dzieci deklaruje od 2 do 4 proc. W latach 2000–2019 nastąpił spadek liczby osób chętnych do posiadania jednego dziecka o 7 punktów proc. oraz wzrósł odsetek chętnych na posiadanie trójki dzieci z 22 proc. do 28 proc.

Dzieci Polaków na przestrzeni lat

Kto w Polsce chce mieć wiele dzieci?

Już bez podawania tabel z dokładnymi danymi, autorzy raportu zaprezentowali profil osoby chętnej do posiadania większej liczby dzieci. Statystycznie jest to osoba starsza, w wieku powyżej 65 lat, gorzej wykształcona, o dochodach nieprzekraczających 1 800 zł na osobę oraz uczestnicząca w praktykach religijnych co najmniej raz na tydzień i identyfikująca się z prawicą.

Wyniki raportu pozwalają także na określenie preferowanej formy życia. Ponad połowa ankietowanych wybrała małą rodzinę składającą się z rodziców i dzieci. Na drugim miejscu z silną tendencją wzrostową znalazł się model rodziny wielopokoleniowej z dziadkami, rodzicami i dziećmi. Model życia samotnego wybierało około 2-4 proc badanych.

Podsumowanie

Na podstawie raportu CBOS z roku 2019 można stwierdzić, że zgodnie z wypowiedzią premiera Morawieckiego ok. 98 proc. osób chce mieć przynajmniej jedno dziecko (94 proc. w badaniu) oraz ok. 40 proc. chce mieć troje lub więcej dzieci (wartość w badaniu – 39 proc.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy