Czym jest depozyt adwokacki?

22.09.2017

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z Regulaminem wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach wydanym w tekście jednolitym przez Naczelną Radę Adwokacką dnia 7 lipca 2015 roku adwokat może wchodzić w posiadanie środków pieniężnych od swoich klientów w ramach powiernictwa lub depozytu. Zgodnie z §6 Regulaminu musi on zdeponować te środki w banku na oddzielonym rachunku bankowym od wszystkich innych rachunków adwokata. Adwokat musi posiadać pełną dokumentację i zapisy ukazujące wszystkie czynności podejmowane z funduszami klienta. Z środków tych nie można wykonywać potrąceń lub połączeń z innymi rachunkami bankowymi, nie mogą również bez zgody klienta posłużyć na pokrycie honorarium prawnika. Przyjęcie depozytu musi łączyć się z umową na piśmie określającą okoliczności i sposób w jaki adwokat jest uprawniony lub zobowiązany do dysponowania środkami.

Sąd Najwyższy zajmował się sprawą depozytu adwokackiego w 2003 roku i stwierdził, że może on zawierać zastrzeżenie przekazania pieniędzy osobie trzeciej.

Share The Facts
Michał Królikowski
były wiceminister sprawiedliwości


Legalny depozyt adwokacki(…)przewidziany w regulaminie wykonywania zawodu adwokata. Deponuję środki na cele postępowania przygotowawczego, ja je przechowuję, ale jestem jak bank. Muszę te pieniądze wydać na każde jego(klienta przyp. Demagog) żądanie.(…)Muszę te pieniądze ulokować na specjalnym koncie, na którym nie ma moich pieniędzy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.