Kryzys migracyjny w polskiej polityce

14.10.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Trudno jest dokładnie oszacować, ile uchodźców obecnie znajduje się w Niemczech, ponieważ nie każdy uchodźca złożył wniosek do Federalnego Urzędu Migracji i Uchodźstwa (BAMF – Bundesamt fur Migration Und Fluchtlinge).

BAMF oszacował, że liczba uchodźców ubiegających się o azyl w roku 2015 wyniesie 450 tys. ludzi i jak zaznacza, nie jest to oparte na liczbie złożonych do BAMF wniosków o azyl, ale na podstawie liczby osób zarejestrowanych w Landach na terenie Niemiec.

800 tys.  jest jedynie liczbą, której spodziewa się niemiecki rząd, a nie rzeczywistą liczbą obecnych w Niemczech uchodźców.

Wg danych BAMF na dzień 11 września tego roku 256 938 osób złożyło oficjalny wniosek o udzielenie azylu w Republice Federalnej Niemiec.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.