Dawid Jackiewicz o odprawach w spółkach skarbu państwa

11.05.2016

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według sprawozdania finansowego za rok 2015 (Sprawozdanie Zarządu z działalności) PKN Orlen wypłacił ówczesnemu prezesowi Dariuszowi Krawcowi następujące kwoty:

  • wynagrodzenie: 1 696 000 zł
  • premia za rok poprzedni: 1 493 000 zł
  • wynagrodzenie z tytułu odprawy i zakazu konkurencji: 3 360 000 zł

Łącznie za 2015 r. D. Krawiec uzyskał 6 549 000 zł.

Z kolei według skonsolidowanego raportu rocznego grupy kapitałowej PZU za rok 2015 (Sprawozdanie Zarządu z działalności) ówczesny prezes zarządu Andrzej Klesyk otrzymał:

  • wynagrodzenie wraz z premią: 2 970 000 zł (w tym premia 1 170 000 zł)
  • świadczenia niepieniężne przyznane przez PZU oraz podmioty zależne PZU: 298 000 zł

Łącznie za 2015 r. A. Klesyk uzyskał 3 268 000 zł.

Jeśli chodzi o spółkę Enea, to według skonsolidowanego raportu rocznego Grupy Kapitałowej Enea za rok 2015 (Sprawozdanie Zarządu z działalności) jej ówczesny prezes, Krzysztof Zamasz, otrzymał:

  • wynagrodzenie netto bez VAT: 3 012 803,87 zł.

Wszystkie wskazanie przez ministra Jackiewicza kwoty są więc zgodnie z tymi, prezentowanymi przez spółki w raportach rocznych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.