Debata „Beata Szydło – Ewa Kopacz. Rozmowa o Polsce”

19.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę stawka minimalnego wynagrodzenia jest “ jest corocznie przedmiotem negocjacji w ramach Rady Dialogu Społecznego”. Zgodnie z ustawą “Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego” w skład wyżej wymienionej komisji wchodzą “strona pracowników, strona pracodawców oraz strona rządowej”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.