Debata „Beata Szydło – Ewa Kopacz. Rozmowa o Polsce”

19.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Na podstawie danych Banku Światowego wzrost produktu krajowego brutto dla Polski w 2005 r. wyniósł 3,5% a w 2006 r. wskaźnik ten wyniósł 6,2%  Wyraźny wzrost nastąpił w 2007 r. -7,2%, gabinet Jarosława Kaczyńskiego rządził do 16 listopada 2007 r.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.