Debata kandydatów na prezydenta Gdańska

12.10.2014

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Z dostępnych publicznie informacji nie da się ustalić średniej czy stałej stawki za wynajem mieszkań komunalnych w Gdańsku, wszelkie dostępne zaś dane nie pozwalają na oddające prawdę wyliczenie. W związku z tym, do czasu uzyskania stosownych informacji, słowa te należy uznać za nieweryfikowalne.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.