Debata kandydatów na prezydenta Gdańska

12.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Obowiązek uzgodnienia projektu miejscowego planu zagospodarowania przesrzennego m.in. z wojewódzkim konserwatorem zabytków nakłada na wójta / burmistrza / prezydenta miasta art. 11 pkt 6 lit. c ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.