Debata kandydatów na prezydenta Gdańska

12.10.2014

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2014 (sygnatura I ACa 882/13), gmina musiała zapłacić wykonawcy wynikające z umowy 5.708.837 złotych, 107.207 złotych tytułem zwrotu kosztów procesowych oraz ustawowe odsetki od pierwszej z tych kwot, które w dniu wydania wyroku wynosiły 1.581.250 złotych. Łączna kwota jaką w myśl tego orzeczenia zapłacić winno wykonawcom Miasto Gdańsk wynosiła (w dniu 10 kwietnia 2014) 7.397.304 złotych.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.