Debata kandydatów na prezydenta Gdańska

12.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie Europejskiego Centrum Solidarności wartość projektu wyniosła 231,1 mln złotych. Doprecyzowane dane opublikowane zostały na stronie Gdańskich Inwestycji Komunalnych określając wartość projektu na  231 102 642,80 PLN.

 

Faktem jest, że budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, a przyznane dofinansowanie  wynieść miało maksymalnie 107 532 549,59 PLN.

Powstanie ECS wspierane było także przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a łączna kwota finansowania w latach 2007- 2014  wyniosła ponad 132 mln złotych.

Z kolei jak wynika z  corocznych sprawozdań z wykonania budżetu miasta Gdańska (Sprawozdanie z wykonania planów finansowych miejskich instytucji kultury) łączna kwota dotacji z miejskiego budżetu na rzecz ECS w latach 2007-2014 wyniosła 26 776 557 PLN.

 

2007

385 000

2008

4 500 000

2009

3 530 000

2010

3 521 557

2011

3 620 000

2012

3 740 000

2013

3 740 000

I półrocze 2014

3 740 000

RAZEM

26 776 557

Tak więc łączna wartość finansowania ze strony budżetu miasta Gdańska jak i środków Unii Europejskiej wyniosła dokładnie 134 309 106, 59 złotych (ponad 134 mln PLN). Uwzględniając w tych wyliczeniach kwotę finansowania ze strony Ministerstwa Kultury i Dziedzictw Narodowego uzyskamy 266 309 106, 59 złotych. (ponad 266 mln PLN).

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.