Debata kandydatów na Prezydenta Krakowa

22.10.2014

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

W raporcie “Ruch Turystyczny w Krakowie 2013”, jako „źródła informacji o Krakowie wykorzystywane przez odwiedzających przed przyjazdem do miasta” 57,1% ankietowanych wskazuje rodzinę i znajomych, którzy są drugim, po szkole, najczęściej wskazywanym przez ankietowanych źródłem informacji na temat miasta. W raporcie nie ma jednak informacji, czy osoby te były wcześniej w Krakowie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.