Debata kandydatów na Prezydenta Krakowa

22.10.2014

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi zawartymi w raporcie “Ruch Turystyczny w Krakowie 2013”, swój zamiar ponownego przyjazdu do Krakowa zadeklarowało w 2013 roku 88% odwiedzających krajowych i 72% odwiedzających zagranicznych. Oznacza to, że faktycznie wśród osób odwiedzających Kraków 80% deklaruje, że odwiedzi miasto raz jeszcze.

Deklaracja 2010 2011 2012 2013
Kraj. Zagr. Kraj. Zagr. Kraj. Zagr. Kraj. Zagr.
Na pewno tak 51% 29% 51% 30% 49% 25% 46% 28%
Raczej tak 41% 36% 37% 43% 38% 49% 42% 44%
Nie wiem 8% 31% 12% 23% 12% 22% 10% 23%
Raczej nie 0% 4% 1% 3% 1% 3% 2% 5%
Na pewno nie 0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 0%

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.