Debata liderów

20.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

We wrześniu 2010 roku poseł Jan Widacki złożył interpelację do Ministra Edukacji Narodowej w której pada pytanie o “roczny koszt ponoszony przez budżet państwa z tytułu zatrudnienia wszystkich nauczycieli religii, w tym rzymskokatolickiej”. W odpowiedzi możemy dowiedzieć się, że koszty wynagrodzeń wypłacanych nauczycielom religii zatrudnionym w szkołach i placówkach systemu oświaty, zostały oszacowane na rok szkolny 2009/2010 na kwotę 1 mld 132 mln zł.

W archiwach portalu natemat.pl czytamy, że w 2014 roku Artur Dębski (wtedy poseł Twojego Ruchu, dzisiaj PSL) publikuje na swojej stronie – niedostępne już dzisiaj zestawienie z którego wynika, że w 2013 roku pensje katechetów wyniosły 1 mld 364 mln zł.

Według portalu money.pl ponad 1 mld 600 mln zł kosztowały w 2010 roku łącznie nauczanie lekcji religii oraz dotacje na uczelnie, szkoły i przedszkola prowadzone przez kościół. Z kolei inicjatorzy akcji “Świecka Szkoła” twierdzą, że obecnie koszty związane z prowadzeniem lekcji religii to 1 mld 400 mln zł. Są to jednak kwoty szacunkowe i niepotwierdzone oficjalnie, w związku z czym wypowiedź uznajemy za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.