Debata liderów

20.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Sprawozdanie finansowe Narodowego Funduszu Zdrowia wskazuje, iż wydatki poniesione przez fundusz w roku wynosiły 43 425 806 351,42 PLN. W roku 2015, po zmianie planu finansowego NFZ z 29 września 2015, przyjęto iż wydatki w tym roku będą lokowały się na poziomie ok. 71 314 374 000. Różnica pomiędzy wydatkami na służbę zdrowia na przestrzeni ostatnich ośmiu lat wynosi zatem 27 888 567 649. Jest to kwota zbliżona do 30 mld zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.