Debata liderów

20.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Konkordacie między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską w artykule 15 ustępie 3 zapisane jest, że Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie (dzisiaj Uniwersytet Papieski Jana Pawła II) jest dotowana przez państwo. Nie ma przepisu mówiącego ile ma wynosić taka dotacja, przykładowo w roku 2012 wynosiła ona 21 225 900,00 zł, czyli więcej niż przedstawione przez Janusza Korwin-Mikkego 200 000 dolarów.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.