Debata liderów

20.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Beacie Szydło chodziło o podatek od wydobycia niektórych kopalin, który jest pobierany od kwietnia 2012 roku (ustawa o wprowadzeniu tego podatku weszła w życie w marcu 2012 roku). Podatek ten nakładany jest na osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, które prowadzą działalność gospodarczą w postaci wydobycia miedzi i srebra. Mimo iż w tekście ustawy spółka KGHM nie jest wspominana, to jest to jedyna spółka objęta tym podatkiem, ponieważ jest ona absolutnym liderem wydobycia miedzi i srebra w Polsce.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.