Debata liderów

20.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Przepisy wprowadzające tzw. pakiet onkologiczny obowiązują od 1 stycznia 2015 r., jest to rozwiązanie mające na celu szybsze diagnozowanie i leczenie osób u których lekarz podejrzewa lub stwierdza nowotwór złośliwy. Pakiet nakłada na świadczeniobiorców 9 tygodniowy termin na wykonanie diagnostyki onkologicznej. Statystyki dotyczące wykonania poszczególnych etapów dostępne są na stronie http://pakietonkologiczny.gov.pl/

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.