Debata liderów

20.10.2015

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Zgodnie z danymi Eurostatu za 2014 rok, Polska jest ósmą gospodarką w Europie. Przed nami jest Holandia, Szwecja, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Włochy i Hiszpania. Polska jest 6 krajem pod względem ludności w Unii Europejskiej jednak nie można utożsamiać populacji z wielkością gospodarki.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.