Debata liderów

20.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, kawa sprzedawana w sklepie znajduje się w grupie produktów w załączniku nr 3 do których stosuje się niższą, 8% stawkę VAT. Natomiast sprzedaż kawy w ramach usług związanych z wyżywieniem objęta jest 23% VAT-em.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.