Debata liderów

20.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Oficjalne stanowisko rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie budowy gazociągu Nord Stream zostało wyrażone w uchwale Rady Ministrów z nr 88/2006 z dania 31 maja 2006 r.. § 3 uchwały brzmi: ˝Rada Ministrów stoi na stanowisku, że projekt Gazociągu Północnoeuropejskiego łączącego bałtyckie wybrzeże Federacji Rosyjskiej i Republiki Federalnej Niemiec nie leży w interesie Rzeczypospolitej Polskiej. Rząd Rzeczypospolitej Polskiej nie powinien być zainteresowany udziałem kapitałowym w tym przedsięwzięciu. Rzeczpospolita Polska nie powinna być również zainteresowana odbiorem gazu rosyjskiego z gazociągu Nord Stream”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.