Debata liderów

20.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Uchwała 164/2010 Rady Ministrów z dnia 12 października 2010 r. ustanowiła program wieloletni na lata 2011-2020 „Narodowy Program Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej”.

Według danych Ministerstwa Zdrowia tylko w 2014 roku wykonano 1616 przeszczepów. W 2013 roku liczba wykonanych przeszczepów wynosiła 1611, natomiast w 2012 – 1610 (źródło).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.