Debata liderów

20.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Za rządów SLD-Unia Pracy-Polskie Stronnictwo Ludowe uchwalono ustawę z 23 stycznia 2003 r. o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia; w artykule 202 czytamy: “Fundusz [Narodowy Fundusz Zdrowia] z dniem wejścia w życie ustawy staje się podmiotem wszelkich praw i obowiązków kas chorych”.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.