Debata na Uniwersytecie Jagiellońskim

22.10.2015

Wypowiedź

Nieweryfikowalne

Uzasadnienie

Niestety, nie zostały znalezione żadne dane określające odsetek młodych ludzi w Europie zachodniej, którzy mieszkają w wynajętych mieszkaniach.

Dostępne są  dane Eurostatu z 2013 roku, które mówią, że najwięcej ludzi mieszka w wynajętych mieszkaniach w Szwajcarii (~55%), podobnie w Niemczech (47%) czy w Austrii (42%). Nie przedstawiają jednak one struktury wiekowej osób wynajmujących.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.