Debata na Uniwersytecie Jagiellońskim

22.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Dane na jakie Pan Brzostowski się powołał pochodzą z raportu firmy doradczej McKinsey&Company “Polska 2025 – Nowy motor wzrostu w Europie”. Raport uznajemy za wiarygodny, gdyż jest to analiza danych pochodzących z badań Eurostat.

“Największą różnicę produktywności w stosunku do średniej UE-15 –

77 procent – widać w górnictwie, szczególnie w górnictwie węgla kamiennego, do którego odnosimy się w tym raporcie”.

Wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.