Debata na Uniwersytecie Jagiellońskim

22.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Zgodnie z badaniem CBOSu z 2010 roku prawie 50% Polaków uważało, że głównym problemem polskich rodzin jest brak mieszkań i perspektyw na rozwiązanie tego problemu. W 2013 roku odsetek ten wynosił już prawie 52,8%.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.