Debata o pakiecie onkologicznym – Fakty TVN

12.03.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Profesor ma rację ponieważ zgodnie z Ustawą z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw “Kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego wydaje świadczeniobiorcy odpowiednio lekarz, o którym mowa w art. 55 ust. 2a albo ust. 2 pkt 2.”, czyli lekarz pierwszego kontaktu.

Natomiast na stronie internetowej informującej o pakiecie czytamy, że: “Od 1 stycznia 2015 r. karty diagnostyki i leczenia onkologicznego może wydawać lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jeśli będzie podejrzewał u pacjenta nowotwór złośliwy lub lekarz specjalista w poradni ambulatoryjnej (AOS), jeśli zdiagnozuje taką chorobę.

”Pacjenci z chorobą nowotworową zdiagnozowaną przed 1 stycznia są także objęci leczeniem w ramach szybkiej terapii onkologicznej. W ich przypadku kartę wydaje lekarz prowadzący leczenie w szpitalu. Dzięki temu przechodzą oni płynnie do nowego systemu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.