Debata parlamentarna LoveKraków!

19.10.2015

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Faktycznie USA zaproponowały Krakowowi pieniądze na cele ekologiczne, działo się to jednak nie 15, a 25 lat temu.

Prezydent USA w latach 1989-1993 George H. W. Bush wyszedł z programem pomocy finansowej dla polepszenia warunków ekologicznych w Krakowie, która zawierała m.in. zespół urządzeń mokrego oczyszczania spalin w elektrociepłowni Skawina oraz system monitoringu atmosfery, zakładał też likwidację 125 tysięcy pieców domowych opalanych węglem . W 1990 r. Kongres USA zatwierdził program i  przyznał na ten projekt 20 mln dolarów. Program miał doprowadzić do obniżenia zanieczyszczenia środowiska o 90%  Było to 25 a nie 15 lat temu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.