Debata parlamentarna LoveKraków!

19.10.2015

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Punkt 13, ust. 2. Uchwały Rady Miasta Krakowa z 5 listopada 2014 stanowi, że beneficjent dotacji jest zobowiązany do realizacji zadania po podpisaniu umowy potwierdzającej udzielenie dotacji w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.